Voorwaarden

Algemene voorwaarden Zorgeloze back-up

 Tot stand gekomen op 28 oktober 2013.

Algemene Voorwaarden Zorgeloze back-up, gevestigd aan Hoornsehop 1, 1274 HP, te Huizen, ingeschreven bij de KvK te Hilversum onder nummer 023296227B01.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf:                                                 De wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                         De wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Zorgeloze back-up:                             Zorgeloze back-up, ingeschreven bij de KvK te Hilversum onder nummer 023296227B01.

Dienst:                                                   Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Zorgeloze back-up voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand:             De overeenkomst tussen de wederpartij en Zorgeloze back-up, waarbij in het kader van een door de Zorgeloze back-up georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium:                                        De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand:                                                De overeenkomst tussen de wederpartij en Zorgeloze back-up, waarbij in het kader van een door de Zorgeloze back-up georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht:                                             De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                                     Elke overeenkomst gesloten tussen Zorgeloze back-up en de wederpartij.

Product:                                                Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Zorgeloze back-up.

Wederpartij:                                        Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij vallen zowel consumenten als bedrijven.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Zorgeloze back-up en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zorgeloze back-up, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Zorgeloze back-up en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Zorgeloze back-up zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende de in de aanbieding/offerte opgegeven periode geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
Zorgeloze back-up kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Zorgeloze back-up daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zorgeloze back-up anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Zorgeloze back-up niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Zorgeloze back-up.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Hosting

Zorgeloze back-up heeft geen eigen hosting tot beschikking. Zorgeloze back-up schakelt voor de hosting een derde-partij in. Wanneer de Wederpartij over het dataverkeer limiet gaat heeft Zorgeloze back-up het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingsprovider. Zorgeloze back-up verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie. Zorgeloze back-up is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Zorgeloze back-up ingeschakelde derden. Zorgeloze back-up is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider ongeacht de oorzaak.  

Online Back-up

Zorgeloze back-up heeft geen eigen back-up tot beschikking. Zorgeloze back-up schakelt voor de back-up een derde-partij in. Wanneer de Wederpartij over het gebruikslimiet voor de schijfruimte gaat heeft Zorgeloze back-up het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Garantie ten aanzien van de back-up wordt verstrekt door een derde partij. Zorgeloze back-up verstrekt geen garantie. Zorgeloze back-up is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Zorgeloze back-up ingeschakelde derden. Zorgeloze back-up is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider ongeacht de oorzaak.  Echter zal Zorgeloze back-up alles doen wat in haar macht ligt om de wederpartij te helpen bij het herstellen van de schade welke is ontstaan door bovengenoemde. Dit houdt bijvoorbeeld lokale data recovery in en controle op de servers van de back-up. 

Domeinregistratie

Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Zorgeloze back-up is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.  De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden.Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie. Zorgeloze back-up is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van het domein en domeinnaam.

Inhoud website

Zorgeloze back-up is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Website van de Wederpartij. Zorgeloze back-up heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:

-          in strijd is met de wetgeving;
-          een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
-          discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
-          een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
-          illegale activiteiten aanspoort of bevordert.

Zorgeloze back-up is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de Website van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij Zorgeloze back-up op te hoogte van was deze inhoud. 

Malware en/of virussen

De Wederpartij plaatst geen malware en/of virussen op zijn website welke schade kunnen toebrengen.
Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn website heeft geplaatst, wordt de malware en/of het virus per direct verwijderd.
Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn website plaatst, heeft Zorgeloze back-up het recht de Overeenkomst te beëindigen en de website buiten werking te stellen.   

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Zorgeloze back-up de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zorgeloze back-up zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Zorgeloze back-up de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Zorgeloze back-up daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Zorgeloze back-up proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
Zorgeloze back-up zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Zorgeloze back-up kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Zorgeloze back-up zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Zorgeloze back-up zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Zorgeloze back-up heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Zorgeloze back-up heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Zorgeloze back-up het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Zorgeloze back-up niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Zorgeloze back-up het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Zorgeloze back-up.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Zorgeloze back-up het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
Zorgeloze back-up is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Zorgeloze back-up is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zorgeloze back-up kenbaar behoorde te zijn.

Honorarium

Het Honorarium bestaat uit het overeengekomen uurtarief. Indien niet uitdrukkelijk een uurtarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Zorgeloze back-up.

Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Van alle bijkomende kosten zal Zorgeloze back-up tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien Zorgeloze back-up bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Zorgeloze back-up gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien Zorgeloze back-up het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

-          de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Zorgeloze back-up rustende verplichting ingevolge de wet;
-          Zorgeloze back-up alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
-          bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
Zorgeloze back-up zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Zorgeloze back-up zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Koop en/of Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument.
Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Zorgeloze back-up het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door Zorgeloze back-up geleverde zaken en/of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op het moment dat de Wederpartij gebruikt maakt van de Dienst.
Indien Zorgeloze back-up niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Zorgeloze back-up geleverde zaken en/of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Zorgeloze back-up in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking te retourneren. De verzendkosten komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht, dan stort Zorgeloze back-up uiterlijk dertig dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het aanbetaalde bedrag terug.  
Indien de zaak niet leverbaar is en/of de Dienst niet kan worden verricht is, stelt Zorgeloze back-up de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Zorgeloze back-up uiterlijk dertig dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Zorgeloze back-up en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak en/of Dienst van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd en/of verricht mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Zorgeloze back-up. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

-          reisovereenkomsten;
-          onroerende goederen;
-          financiële diensten;
-          diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
-          internetveilingen;
-          kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
-          producten die snel kunnen bederven of verouderen;
-          producten van persoonlijke aard;
-          producten op maat gemaakt;
-          verzegelde Programmatuur waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken.

Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats af Zorgeloze back-up of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Zorgeloze back-up de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen 5 tot 10 werkdagen.
Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Zorgeloze back-up gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Zorgeloze back-up heeft verstrekt.
Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Zorgeloze back-up schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Zorgeloze back-up alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Zorgeloze back-up zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Zorgeloze back-up binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen 5 werkdagen.
Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Zorgeloze back-up gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Zorgeloze back-up heeft verstrekt.
Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Zorgeloze back-up schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Zorgeloze back-up alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Zorgeloze back-up zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Zorgeloze back-up binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Zorgeloze back-up.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Zorgeloze back-up aangewezen bank- of girorekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeenkomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of factuur.
Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Zorgeloze back-up aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.
Zorgeloze back-up is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te declareren. Declaratie vindt per 1 maand plaats.
Zorgeloze back-up en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Zorgeloze back-up en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Zorgeloze back-up onmiddellijk opeisbaar.

Zorgeloze back-up kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Zorgeloze back-up kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Zorgeloze back-up heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Zorgeloze back-up heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Zorgeloze back-up, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Zorgeloze back-up, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.    
Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Zorgeloze back-up pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Zorgeloze back-up de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Zorgeloze back-up in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Zorgeloze back-up totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Zorgeloze back-up het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Zorgeloze back-up bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

-          na het sluiten van de Overeenkomst Zorgeloze back-up omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Zorgeloze back-up kan worden gevergd.

Zorgeloze back-up behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Zorgeloze back-up bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Zorgeloze back-up bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

-          na het sluiten van de Overeenkomst Zorgeloze back-up omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-          door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Zorgeloze back-up kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
-          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zorgeloze back-up kan worden gevergd;
-          de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
-          de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
-          de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Zorgeloze back-up op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien Zorgeloze back-up de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Zorgeloze back-up niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Zorgeloze back-up het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Zorgeloze back-up of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zorgeloze back-up geen invloed kan uitoefenen en waardoor Zorgeloze back-up niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Zorgeloze back-up in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
Zorgeloze back-up heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zorgeloze back-up zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel Zorgeloze back-up als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Zorgeloze back-up zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Zorgeloze back-up ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zorgeloze back-up gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

Zorgeloze back-up garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Zorgeloze back-up garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
Zorgeloze back-up garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Zorgeloze back-up, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Zorgeloze back-up in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Zorgeloze back-up geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Aansprakelijkheid

Zorgeloze back-up is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Zorgeloze back-up.
Zorgeloze back-up is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Indien Zorgeloze back-up aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zorgeloze back-up beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Zorgeloze back-up uitkeert of tot maximaal eenmaal  het bedrag dat in de factuur staat vermeld. Zorgeloze back-up is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Zorgeloze back-up ingeschakelde derden.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Zorgeloze back-up voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Zorgeloze back-up en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
Indien Zorgeloze back-up door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Zorgeloze back-up zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zorgeloze back-up en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens Zorgeloze back-up en de door Zorgeloze back-up (eventueel) ingeschakelde derden geldt , in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren van de Wederpartij in de hoedanigheid van de Consument die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument Zorgeloze back-up ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak. 

Intellectuele eigendom

Zorgeloze back-up behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Zorgeloze back-up behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Zorgeloze back-up verstrekt, zal Zorgeloze back-up zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Zorgeloze back-up mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Zorgeloze back-up niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Zorgeloze back-up gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Zorgeloze back-up zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zorgeloze back-up niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Zorgeloze back-up de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
Zorgeloze back-up behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.
De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zorgeloze back-up partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Hilversum onder nummer 023296227B01.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Zorgeloze back-up. 

 

 

                                                                                  

 

Ervaringen

 Via de Zorgeloze Back-up dienst, hoef ik me geen zorgen meer te maken over mijn back-ups. Hierdoor durf ik veel meer met de computer te doen. Alles blijft toch bewaard!

 

- L. Zuur

 

Overzicht

Nieuwsbrief

Vul hieronder uw mailadres in om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en acties.
 

S5 Box

Registreren

Kalender
Stel een vraag
1000 tekens over